آیا دوچرخه سواری برای زانو ضرر دارد؟

دوچرخه سواری برای سلامت کلی شما عالی است و روی زانوی شما فشاری نمی آورد اگر آن را درست انجام دهید